Ecologische Preventie Check

Invenco kan uw verkorte Ecologische Preventie Check uitvoeren als u deze nodig hebt voor de verwijdering van uw asbesthoudende dak. Onze DIA's zijn aantoonbaar opgeleid om de beschermde dieren in en rond uw bouwwerk in kaart te brengen.

Oorsprong
De laatste jaren is er veel te doen aangaande de Wet Natuurbescherming (voorheen Flora en Faunawet). Met name project- en gebiedsontwikkelaars kregen steeds vaker met deze wet te maken. Sinds iets meer dan een jaar worden ook in toenemende mate de agrosector en particulieren geconfronteerd met de werking van deze wet bij voorgenomen renovatie- of sloopwerkzaamheden.

De Wet Natuurbescherming heeft tot doel het beschermen van in het wild levende planten en diersoorten. Dit is niet alleen van toepassing in natuurgebieden maar zeker ook op bewoonde gebieden. Dat wil zeggen dat men feitelijk de verplichting heeft om voorafgaand aan de start van sloop- en of renovatiewerkzaamheden erop toe te zien dat hierbij geen schade wordt toegebracht aan wilde inheemse planten en dieren.

Tot voor kort was het toezicht op het doen van een ecologisch onderzoek, voorafgaand aan de voorgenomen werkzaamheden, buitengewoon zeldzaam. Daarmee werd deze wet niet afdoende ten uitvoer gebracht. Onder druk van diverse natuurorganisaties is hiervoor aandacht gevraagd en vindt handhaving nu in toenemende mate plaats. Steeds vaker worden werkzaamheden stilgelegd wegens het ontbreken van een zogeheten ‘ecologisch onderzoek’ met alle gevolgen van dien.

Afhankelijk van de omvang en aard van de voorgenomen sloop- en/of renovatie-werkzaamheden en de impact hiervan op eventueel aanwezige plant- en dierleven, dient er tot op heden een ecologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Bij het verwijderen van asbestdaken bijvoorbeeld, is de kans op het veroorzaken van verstoring van dieren zeer reëel en zou met inachtneming van de Wet Natuurbescherming veelal een kostbaar ecologisch onderzoek noodzakelijk zijn.

Voor veel gebouwenbezitters is dit een extra financiële last die een vertraging in het saneren van asbestdaken tot gevolg kan hebben.

De vraag is dan ook of vooraf niet bepaald kan worden of een ecologisch onderzoek wel of niet nodig is? Welke minimale stappen moeten wij ondernemen om onnodige kosten te voorkomen en een sanering betaalbaar te houden?

Op initiatief van de Provincie Gelderland is in samenwerking met de VOAM een pilot gestart.

Tijdens pilot wordt bekeken of de DIA tijdens zijn/haar inventarisatie van asbesthoudende toepassingen eveneens in staat mag worden geacht om, aan de hand van een zogeheten ‘Ecologische Preventie Check’, vooraf te kunnen bepalen of een ecologisch onderzoek wel noodzakelijk is.

Hiervoor wordt tijdens de inventarisatie gekeken naar specifieke sporen van dieren die kunnen duiden op de noodzaak hiertoe. Vanuit de praktijk blijkt dat in een groot aantal gevallen een ecologisch onderzoek helemaal niet nodig is en dus achterwege kan blijven.

Met het opleiden van de DIA kan aan de voorkant de informatie worden verkregen die de vergunningverlener kan helpen besluiten wel of niet een ecologisch onderzoek te eisen. Wanneer de pilot succesvol wordt afgesloten wordt de ecologische preventiecheck onder de aandacht gebracht van alle provincies middels het IPO.

Het ligt dan in de lijn der verwachting dat deze nieuwe werkwijze wellicht door heel Nederland zal worden uitgerold. Dat dit niet zomaar vanzelf gaat is duidelijk maar het vertrouwen in deze methode is groot.

De Ecologische Preventie Check wordt in de toekomst uitgevoerd door daartoe opgeleide DIA’s. Deze krijgen na afronding van hun training een certificaat van de VOAM waarmee kan worden aangetoond dat de betreffende DIA beschikt over de vereiste kennis en in staat mag worden geacht deze op een juiste wijze in te kunnen zetten. De uitvoering van de werkzaamheden vallen buiten de rapportages zoals beschreven in het certificatieschema voor asbestinventarisatie en kennen geen vorm van aansprakelijkheid. De door de DIA ingevulde preventiechecklist kan door de gebouweneigenaar/opdrachtgever samen met het asbestinventarisatierapport worden ingediend bij een sloopmelding of ter inzage worden afgegeven aan het bevoegde gezag bij een controle.

 

Wilt u een asbestinventarisatie inplannen, een offerte aanvragen of heeft u overige vragen? Neem dan contact met ons op via info@invenco.nl of 033-4555755.